Furuset IF

Lover

Lover

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914.

Endret og vedtatt på årsmøtet 25. mars 2004 og endret på nytt 31. mars 2005, 21. mars 2013, 29.03.16. og 23.05.17

FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

Foreningens mål er å organisere idrettsforeninger som organiserer og tilrettelegger allsidige og varierte idretts- og kulturaktiviteter for barn, ungdom og voksne organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Furuset Idrettsforening skal ved hjelp av tilsatte og frivillige fra allianseforeningene ta vare på historien og skape framtida til idrettsforeningen ved å;

Eie, forvalte og videreutvikle idrettsanlegg, slik at foreningen får en sunn økonomi og blir en positiv kraft i det sosiale og kulturelle liv i Bydel Alna og Oslo.

Furuset Idrettsforening skal ikke ha forretningsmessige formål. Et eventuelt overskudd i driften av Furuset Forum ishall skal brukes til drift og vedlikehold av ishallen.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Vi ønsker å være et eksempel for andre idrettsforeninger.

 

§ 2 Organisasjon

Foreningen er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets.

Foreningen hører hjemme i bydel Alna i Oslo kommune, og er medlem av Idrettens Samarbeidsutvalg i bydel Alna og Idrettsrådet i Oslo.

Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer[1].

Idrettsforeningen skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettsforeningen uavhengig av hva som måtte stå i idrettsforeningens egen lov.

 

§ 2 B Idrettslagsallianse

(1) Furuset Idrettsforening inngår i en idrettslagsallianse med følgende idrettsforeninger: Furuset Allidrett IF, Furuset Fotball IF, Furuset Håndball IF, Furuset Ishockey IF og Furuset Tennis IF.  Allianseidrettsforeningens formål er å drive idrett[2] organisert i NIF.

(2) Idrettsforeningene i idrettsforeningsallianse plikter å benytte samme navn og logo som allianseidrettsforeningen, i tillegg til angivelse av idrettsgren, og er i den forbindelse bundet av allianseidrettsforeningens lov og vedtak. Medlemmer i idrettsforeningene i idrettsforeningsalliansen plikter å inneha medlemskap også i allianseidrettsforeningen.

(3) Opprettelse av nye idrettsforeninger i alliansen krever samtykke fra Idrettsstyret.

(4) Oppløsning av en idrettsforeningsallianse med påfølgende sammenslutning av allianseidrettsforeningen og idrettsforening (ene) til en ordinær idrettsforening, krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Sammenslutning av allianseidrettsforeningen med ett eller flere idrettsforeninger uten oppløsning av idrettsforeningsalliansen krever vedtak med 2/3 flertall på berørte årsmøter. Idrettsforeninger i en idrettsforeningsallianse har ikke adgang til å tre ut av idrettsforeningsalliansen.

 

§ 3 Medlemmer.

(1)       For at en person skal opptas i foreningen må vedkommende: 

a)         akseptere å overholde foreningens og overordnede organisasjonsledds

            regelverk og vedtak.    

b)         ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til foreningen og andre organisasjonsledd i NIF.

(2)       Styret i foreningen kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til foreningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3)       Medlemskap i foreningen er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)       Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og foreningens regelverk og vedtak.

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)       Foreningen kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i foreningen og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7)        Styret i foreningen kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

(8)       Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

(9)        Ved fratakelse av medlemskap kan foreningens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til foreningens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Foreningens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(10)      Foreningen skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i foreningens aktivitetstilbud.

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og  

      utvalg mv. i idrettsforeningen skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlems-

      massen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges

      eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre

      skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen

      av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestem-

      melsen.

(4)  Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av

       manglende oppfyllelse av bestemmelsen.[3]

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idretts-

      foreningen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene[4]. Ingen kan møte eller   

      avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstaker i en idrettsforening har ikke stemmerett på idrettsforeningens ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i foreningen.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettsforeningen: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettsforeninger som deltar i samme konkurranse.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettsforeningen.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettsforeningens årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

 

§ 7     Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)       En arbeidstaker i foreningen er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i foreningen eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et idrettslag i en idrettslagsallianse er ikke valgbar til verv i øvrige idrettslag i samme idrettslagsallianse. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(2)       En arbeidstaker i foreningen kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(3)       Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på et medlem som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.

(4)       Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i foreningen, og er ikke til hinder for at foreningen gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til foreningens styre.

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)       Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettsforeningen

(1) Et medlem som har en avtale med idrettsforeningen som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettsforeningen er ikke valgbar til verv innen idrettsforeningen eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av idrettsforeningen. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av Idrettsforeningen. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.[5]

 

§ 9 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettsforeningen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettsforeningen.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.      

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettsforeningen.

 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettsforeningen vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling[6] eller ved fjernmøte[7]. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.            

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Idrettsforeningen er regnskaps- og revisjonspliktig.

(2) Idrettsforening med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettsforeninger skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til idrettsforeningen og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettsforeninger som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjett bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer.  Dersom idrettsforeningen har daglig leder skal vedkommende også signere.

(6) Idrettsforeningen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettsforeningens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

(8)   I forbindelse med tildeling av statlige spillemidler til rehabilitering og oppgradering av Furuset Forum ishall har Oslo kommune i bystyret den 29.03.17 gitt en garanti som selvskyldnerkausjonist for beløpet – i alt kr. 5 060 000,- under følgende forutsetninger.

Furuset Forum ishall skal brukes til idrettslige formål. Driften av anlegget kan ikke i garantitiden bringes til opphør uten Oslo kommunes samtykke.

Endringer i eierforholdet og vesentlige endringer i driftsansvaret for ishallen kan ikke gjennomføres uten samtykke fra Oslo kommune.

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettsforeningens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettsforeningens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Styrets leder (nestleder) har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall.  I sistnevnte tilfelle skal det utpekes stedfortreder. Alle idrettsforeningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettsforeningens lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigenter eller valgt referent(er) behøver å være medlem av idrettsforeningen.

 

§ 15 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal[8]:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er)[9] samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettsforeningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettsforeningens regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker. [10]

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100

8. Vedta idrettsforeningens budsjett

9. Tilsette statsautorisert- eller registrert revisor

10. Behandle idrettsforeningens organisasjonsplan.[11]

11. Bestemme hvilke idrettsforeninger allianseidrettsforeningen skal organiseres. 

      Slikt vedtak må fattes med 2/3 flertall.

12. Foreta følgende valg:[12]

    a) Leder og nestleder

    b) 3 styremedlemmer [13] og 2 varamedlemmer

    c) 5 styremedlemmer fra allianseforeningene

    d) 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til kontrollkomitè

    e) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

    f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettsforeningen har  

        representasjonsrett.

    g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.  

(2) Valgene gjelder for 2 år.

      Det ene året velges Leder. 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Videre velges 1 revisor, 

      leder og 1 medlem av valgkomiteen, samt medlem til kontrollkomiteen,

     Det andre året velges nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem. Videre velges 1 revisor, 

     1 medlem og 1 varamedlem til valgkomiteen, samt 1 medlem til kontrollkomiteen    

     Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. 

     Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i

     forhold til stemmetall.

     I tillegg skal styret inneholde et styremedlem fra hver av alliansene som FIF organiserer og 

     som er valgt i alliansenes årsmøter.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

Protokollen fra årsmøtet skal til enhver tid være tilgjengelig for medlemmene.

 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

 

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

1)         Ekstraordinært årsmøte i foreningen innkalles av foreningens styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i foreningen.

b) Vedtak av styret i foreningen.

c) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av foreningens stemmeberettigete medlemmer.

 

(2)        Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på foreningens internettside. Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på foreningens internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet.

(3)       Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)        Ekstraordinært årsmøte i foreningen skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)        Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

§ 18 Idrettsforeningens styre

(1) Idrettsforeningen ledes og forpliktes av styret, som er idrettsforeningens høyeste  

      myndighet[14] mellom årsmøtene.

(2) Styret skal:[15]

a)         Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak.

b)         Påse at idrettsforeningens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettsforeningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c)         Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

d)         Representere idrettsforeningen utad.

e)         Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.[16]

(3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

(4)  Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

 

§ 19     Grupper og komiteer

(1)       Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2)       Foreningens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av foreningens organisasjonsplan, jf. § 15 pkt. 9.

(3)       Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

 1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
 2. Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i foreningen. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist.
 3. Det årlige møtet skal:
  1. Behandle regnskap.
  2. Behandle gruppens årsberetning.
  3. Fastsette budsjett.
  4. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf.§ 15 nr. 7.
  5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
 4. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
 5. Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten hovedstyrets godkjenning, jf. § 18.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

§ 21 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettsforeningen etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettsforeningen selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettsforeningen selv. Med mindre endringer følger av NIFs regelverk eller endring i lovnorm.

 

 § 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs

(1) Forslag om oppløsning av Idrettsforeningen må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2) Sammenslutning med andre Idrettsforeninger anses ikke som oppløsning av foreningen.[17] Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3) Ved oppløsning eller annet opphør av Idrettsforeningen tilfaller foreningens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettskretsen.

(4) Underretning om at idrettsforningen skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettforeningen holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.

(5) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF.  Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

 

§ 23 Forholdet til de idrettsforeninger som Furuset Idrettsforening organiserer

Foreningen organiserer idrettsforeningene Furuset Allidrett IF, Furuset Fotball IF, Furuset Håndball IF, Furuset Ishockey IF og Furuset Tennis IF

Samtlige medlemmer i disse idrettsforeninger blir automatisk medlem av Furuset Idrettsforening ved innmelding i en av disse foreningene.

Furuset Idrettsforening kan ikke ha medlemmer som ikke er tilsluttet en av disse foreningene.

Æresmedlemmer kan bare utnevnes av Furuset Idrettsforenings styre og gis samtidig direkte medlemskap i foreningen.

Furuset Idrettsforening kan ikke ha andre enn æresmedlemmer som direkte medlemmer. De i første ledd nevnte foreninger er forpliktet til å følge FIF`s til enhver tid gjeldene lover og bestemmelser.

FIF`s styre er forpliktet til å påse at ingen av de i første ledd nevnte foreninger foretar seg noe som er egnet til å skade FIF`s navn eller rykte.

Alle i de første ledd nevnte forening er forpliktet til å følge de bestemmelser som gjelder bruk av FIF`s farger og logo.

Furuset Idrettsforening kan ikke organisere mer enn en forening innen hver særidrett.

De i første ledd nevnte foreninger kan ikke skifte navn uten etter forutgående godkjennelse av FIF.


 

[1] Personlige medlemmer betyr at Foreningen ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap. ap. .

2 Årsmøtet i allianseforeningen kan vedta at disse medlemmene ikke skal betale kontingent til allianseforeningen

3Tidligere kunne allianseidrettslag ha som formål å organisere idrettslag. Denne bestemmelsen ble endret i 2011.  Bestemmelsen om at allianseforeningen plikter å drive idrett gjelder kun for allianseidrettslag som er etablert etter 08.05.11.

[3] Se forskrift til NIFs lov § 2-4.

[4] For eksempel skyldig kontingent.

[5] Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

 

[6] For eksempel møte per e-post.

[7] For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

[8] Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

[9] Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i foreningen, se også § 14.

[10] Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet.

[11] Organisasjonsplanen skal regulere foreningens interne organisering og aktivitet. .

[12] Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for.

[13] Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.

[14] Dersom laget har flere gruppestyrer, er det kun foreningens hovedstyre som leder og forplikter laget. Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget. Dette innebærer blant annet at det bare er foreningens hovedstyre (der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå markedsavtaler, evt. andre avtaler som forplikter foreningen juridisk.

[15] Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Foreningen står fritt til å legge til andre styreoppgaver i bestemmelsen.

[16] Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming.

[17] Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette foreningen benyttes.

Furuset IF
Postadresse: Postboks 9 Furuset, 1001 OSLO
Besøksadresse: Søren Bulls vei 4, 1051 OSLO
Telefon: 22 90 93 00
Besøk vår hjemmeside
www.furuset.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift